Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych

Tutaj wstawiamy firmy które dobrowolnie przysłały nam wzory umów jakie podpisują z pracownikami oraz inne dokumenty. Jakie ma to znaczenie chyba nie musze wam tłumaczyć, możecie na spokojnie przeanalizować sobie punkt po punkcie przed podpisaniem czegokolwiek
Awatar użytkownika
czarnaewa
Administracja forum
Posty: 866
Rejestracja: 25 sty 2007, 02:24
Lokalizacja: Orneta
Kontakt:

Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych

Postautor: czarnaewa » 20 lis 2008, 13:40

Jako pierwsza komplet dokumentów przysłała nam firma pana Ryszarda Sobiechowskiego z Bydgoszczy mająca certyfikat nr. 525/1b z 01.03.2004 oraz zaśwaidczenie z sądu okręgowego o ustanowieniu tłumacza przysięgłego co oznacza że firma legalnie tłumaczy wymagane dokumentyOgólne informacje dotyczące działalności Ośrodka
Od 1999r. Ośrodek organizuje wyjazdy do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii przy zbiorach owoców i warzyw.
Do 1.05.2004r. do prac sezonowych wyjeżdżali wyłącznie studenci „z tzw. programu SA WS", gdyż obowiązywały wizy (studenci otrzymywali specjalną kartę Work-Card upoważniającą do pobytu w Wielkiej Brytanii). Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej organizowane są wyjazdy do konkretnych prac sezonowych przy zbiorze warzyw i owoców. Oprócz studentów mogą wyjeżdżać również osoby nie posiadające statusu studenta. Tego typu wyjazdy to szansa poznania życia i kultury innych krajów, zdobycia wielu życiowych doświadczeń, a przede wszystkim zarobienia pieniędzy. Korzyścią jest również pogłębienie znajomości i nauka języka angielskiego poprzez pobyt w naturalnym środowisku.
Sezonowy zbiór owoców i warzyw organizowany był dotychczas m.in. przez Concordie (YSV) Ltd oraz Fruitful Ltd w Wielkiej Brytanii i Irlandii, z którymi Ośrodek posiadał podpisane stosowne umowy i współpracował od wielu lat. Obie Organizacje posiadają specjalną licencję instytucji rządowej w Wlk. Brytanii GLA nadzorującej kwestie zatrudnienia w rolnictwie (strona internetowa www.gla.gov.uk). Zgodnie z obowiązującymi przepisami brytyjskimi Ośrodek również posiada specjalną brytyjską licencję dotyczącą pośrednictwa pracy w Wielkiej Brytanii GLA (lic. nr OSRO00010). Na wykonywanie usług w kraju w zakresie pośrednictwa pracy za granicą Ośrodek posiada zarejestrowaną działalność pod nr 89008 z dnia 26.09.2003r., REGON 091224786, od 7.07.2003r. nr 25/lb i od 1.03.2004r. nr 525/lb odpowiednie zezwolenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (strona internetowa Ministerstwa: www.praca.gov.pl). Natomiast w poprzednich latach posiadał zezwolenie Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz zarejestrowaną działalność gospodarcza w tym zakresie. Pracownicy polscy zatrudniani są do prac sezonowych w trybie i na zasadach obowiązujących w kraju zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych i zgodnie z polskimi przepisami. Przepisy polskie:
- Dziennik Ustaw Nr. 58 z dnia 4.04.2003r. art. 37, 46, 47, 48
- Dziennik Ustaw Nr. 99 z dnia 1.05.2004r. art. 84, 85, 86
- Dziennik Ustaw Nr. 164 z dnia 30.08.2005r. art. 1 ppkt. 47 Przepisy brytyjskie:
- Departament Handlu i Przemysłu - strona internetowa: www.dti.gov.uk
- Departament Rolnictwa - strona internetowa: www.defra.gov.uk
- Urząd ds.Cel i Podatku - strona internetowa: www.hmrc.gov.uk Przepisy irlandzkie:
- Departament Handlu i Pracy - strona internetowa: www.entemp.ie
- Urząd ds. Ceł i Podatku - strona internetowa: www.revenue.ie
Przepisy brytyjskie i irlandzkie regulują wszystkie sprawy związane z pobytem, warunkami zatrudnienia, socjalnymi, wynagrodzenia, podatku, ubezpieczenia itp. Natomiast Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z przepisami polskimi i z tytułu pośrednictwa pracy nie pobiera żadnych opłat.
Osoba wyjeżdżająca z Ośrodka otrzymuje warunki zatrudnienia, ma zagwarantowane zakwaterowanie i dojeżdża naszymi sprawdzonymi środkami na miejsce przeznaczenia gdyż naszym współorganizatorem od wielu lat w wyjazdach za granicę jest największe biuro podróży w kraju Orbis-Travel.
Naszą dewizą w organizacji wyjazdów jest profesjonalna i kompleksowa obsługa, a pobyt osób za granicą bezpieczny. Mamy nadzieję, że wieloletnia działalność rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące naszej wiarygodności i solidności.
Uwaga: Warunki uczestnictwa pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii stanowią integralną część umowy pomiędzy osobą wyjeżdżającą a Ośrodkiem należy zatem przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z ich treścią.UMOWA


zawarta w dniu w Bydgoszczy
dotycząca pośrednictwa w wyjeździe do pracy sezonowej za granicę do Wielkiej Brytanii i Irlandii pomiędzy:
Ośrodkiem Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych Ryszard Sobiechowski w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 47 (wpis do ewidencji dział. gosp. nr 89008 z 26.09.2003 r., REGON 091224786, agencja zatrudnienia nr rejestru 525/lb) reprezentowanym przez Ryszarda Sobiechowskiego zwanym dalej „Agencją" a
legitymuj ącym/cą się dowodem osobistym
(imię i nazwisko)
seria nr ,Pesel: NIP -
zamieszkałym/łą w
(ulica lub nazwa wsi, nr domu, mieszkania)
zwanym/ną dalej „ Uczestnikiem"
(kod, miasto)

Strony ustalają:

§1
1. Agencja informuje Uczestnika, że zgodnie z postanowieniem Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii z dniem 1.05.2004r. obywatele polscy mają prawo do legalnej pracy na terenie w/w krajów i są zatrudnieni w trybie i na takich samych zasadach jak obywatele w/w Państw i Unii Europejskiej.
2. Agencja oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy.

§2
Uczestnik oświadcza, że otrzymał i zapoznał się szczegółowo z warunkami uczestnictwa dotyczącymi pracy sezonowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, otrzymanych od Agencji i akceptuje je. Warunki zawierają informacje w zakresie, które stanowią integralną część niniejszej umowy:
1. Informacje dotyczące terminu wyjazdu i pobytu.
2. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
3. Zakwaterowanie.
4. Ubezpieczenie społeczne, oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, podatek i koszty utrzymania.
5. Obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy.
6. Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku nie wy wiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.
7. Kwoty należne agencji z tytułu dojazdu osoby skierowanej, tłumaczeń dokumentów oraz zapłaty za badania lekarskie.
8. Uwagi dodatkowe dotyczące pobytu i pracy.
9. Etapy załatwiania formalności dotyczących wyjazdu.
10. Uwagi końcowe.

§3
Uczestnik oświadcza, iż z tytułu pośrednictwa pracy nie dokonał żadnych opłat na rzecz Agencji.

§4
1. Agencja informuje, że po weryfikacji Uczestnik został zakwalifikowany do prac sezonowych przez zagranicznego pracodawcę:
Woodside Farm, Cołliston, Arbroath DD11 3RP, z siedzibą w: Szkocja od 01.10.2008 do 31.12.2008 r. W przypadku braku pracy lub ze względu na inne okoliczności, o których mowa w warunkach uczestnictwa, Uczestnik wyraża zgodę na transfer do innego pracodawcy w Wlk. Brytanii i Irlandii.
2. Rodzaj pracy: zbiór owoców miękkich oraz ogólne prace na farmie, stawka 5.73 GBP (słownie: pięć funtów brytyjskich 73/100) brutto na godzinę (stawka obejmuje określoną normę zadaniową poprzez system akordowy. Przy wyższej wydajności można zarobić więcej poprzez system akordowy). Ekwiwalent urlopowy obliczany jest zgodnie z przepisami brytyjskiego Nadzoru Płac w Rolnictwie, płatny przy wybranym urlopie lub po zakończeniu pracy.

§5
1. Wynagrodzenie Agencji z tytułu tłumaczeń dokumentów oraz za koszt dojazdu do pracodawcy, które Uczestnik ponosi, wynosi 230 GBP (słownie: dwieście trzydzieści funtów brytyjskich/00). Kwota ta będzie potrącona z wynagrodzenia Uczestnika. Natomiast w przypadku skorzystania z usług lekarza wyznaczonego przez Agencję opłata wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych/00) i jest płatna gotówką przez wyjazdem.
2. Uczestnik zobowiązuje się wywiązać się z zobowiązań przed wyjazdem i podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jakie wynikają z niniejszej umowy i są zawarte w warunkach uczestnictwa, z którymi Uczestnik się szczegółowo zapoznał. W przypadku niewywiązania się z warunków Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu skredytowanej opłaty, jaką otrzymał przed wyjazdem.

§6
1. Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń do treści niniejszej umowy.
2. Podpisując ją wyraża zgodę na zawarte w niej warunki
3. W przypadku jakichkolwiek spornych spraw związanych ze złożeniem dokumentów i niezakwalifikowania do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Agencji. Dotyczy to również spornych spraw z Jego wyjazdem, zatrudnieniem i pobytem w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.
4. Uczestnik zobowiązuje się również zapoznać poręczyciela przed wyjazdem z otrzymanymi na spotkaniu szkoleniowym materiałami informacyjnymi i treścią niniejszej umowy.

§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Unii Europejskiej.

§8
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla miasta Bydgoszczy.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.Agencja Uczestnik
z upoważnienia (czytelny podpis)
Kierownik Działu Obsługi Klienta mgr Tomasz BuzalskiOŚWIADCZENIE

osoby ubiegającej się o wyjazd do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii
oraz poręczyciela.

Ja niżej podpisana(y) (Uczestnik)
imię i nazwisko
zamieszkała(y)
kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania
legitymuj ąca(y) się dowodem osobistym wydanym
seria nr
przez
oświadczam, że zapoznałam(em) się z warunkami prac sezonowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii otrzymanych od Agencji Pośrednictwa Pracy Za Granicą, tj. Ośrodka Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 47.

Informuję ponadto, że z warunkami zapoznałam(em) również Poręczyciela
(wpisać kogo: matka, ojciec, mąż, żona itp.) imię i nazwisko
adres korespondencyjny - kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania telefon kontaktowy
Poręczyciel oświadcza, że zapoznał się z warunkami prac sezonowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii otrzymanych od Agencji Pośrednictwa Pracy Za Granicą, tj. Ośrodka Pozaszkolnej Nauk Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 47. W niedotrzymania warunków uczestnictwa dotyczących wyjazdu i pracy sezonowej w Wielki i Irlandii przez Uczestnika i niedokonania zwrotu kosztów przez Uczestnika, Poręczyciel zobo uiścić za Niego zaległą opłatę w wyznaczonym terminie przez Agencję.

Wyrażając gotowość wyjazdu przesyłam niniejsze zgłoszenie i potwierdzam prawdziwość w nim danych osobowych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieni z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Miejscowość

Data

Podpis Uczestnika
Załączniki
tlumacz.gif
zgloszenie.GIF
zaswiadczenie.GIF
certyfikat.gif
Manipulacja neuroperswazyjna!!!

Moje posty mają charakter opinii i oceny, a przez to nie są zniesławiające i nie stanowią znamion czynu opisanego w kk.

Uznanie za bezprawne opinii, stanowiłoby zbyt daleką ingerencję w sferę poszanowania wolności ekspresji i naruszałoby art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Przypominam że wyrażanie negatywnych opinii - o działaniu osób czy przedsiębiorstw, o jakości ich produktów czy usług - nie jest działaniem bezprawnym i samo w sobie nie narusza dóbr osobistych.

Pawian
Posty: 2
Rejestracja: 13 lut 2009, 20:51

Postautor: Pawian » 13 lut 2009, 22:22

Nie polecam tego ośrodka z Bydgoszczy.Zbierają dokumenty od chętnych z całej Polski a potem nie wywiązują się ze swoich zadań.Musisz ponieść koszty,takie jak zaświadczenie lekarskie,zaświadczenie o niekaralności oraz ubezpieczenie o którym nie ma ani słowa na ich stronie...Jeśli z ich winy nie wyjedziesz,to nie licz na to,że cokolwiek ci zwrócą.Nie otrzymasz ani pieniędzy ani dokumentów.A czekać na wyjazd możesz nawet kilka miesięcy...Na dodatek w umowie z nimi musisz dodać osobę ,która pełni funkcję "żyranta",w razie gdybyś nie mógł wyjechać.Obciążają wtedy Ciebie kosztami wyjazdu a jak nie jesteś w stanie zapłacić to przerzucają ten obowiązek na osobę podaną przez Ciebie (w umowie z nimi jest to ujęte jako "Poręczyciel").Ogólnie nie polecam.Przekładają wyjazd z miesiąca na miesiąc aż w końcu w ogóle przestają odpowiadać na próby kontaktu. :evil:
LTD FRUIT -nie dziękuję,wolę warzywa

Lulek

Re: Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych

Postautor: Lulek » 22 kwie 2016, 11:38

Jedna wielka porażka
Siedzimy 2 tygodnie na wsi zabitej dechami (10 km do lidla w jedną stronę ) pracy nie ma i nikt za to nie zapłaci. Agencja twierdzi ze zapewnia ze zagwarantuje 33 godz tyg i za to płacą to jest kłamstwo nie pracujesz nie zarabiasz i żadnej pracy na razie nie ma. Wzięli kasę i mają wszystko w d....
Podatek prawie 50% płaci się jakieś 8-9 tygodni a nie jak mówią 2 tygodnie
Jedno wielkie oszustwo


meble kuchenne 4 poziom opinie

Wróć do „Nie mamy nic do ukrycia”

Created by Matti from StylesFactory.pl and Warlords of Draenor
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl
 

 

cron